Start Ogólne warunki umowne

Ogólne warunki umowne

1 Postanowienia Ogólne

 • Dla wszystkich umów oraz innych stosunków prawnych pomiędzy KP Motors Krzysztof Pietkiewicz, ul. Pawłowicka 15, 62-090 Pawłowice, Polska a Kupującymikorzystającymi z niniejszej strony internetowejobowiązuje polskie prawo, a w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 • Każda skrzynia biegów, którą oferujemy, została naprawiona, tzn. wszystkie jej podstawowe części zostały zastąpione przez nowe, oryginalneczęści. Nie sprzedajemy całkowicie nowych skrzyni biegów.

 

2 Zakres obowiązywania

 • Umowy z Klientami, którzy są konsumentami, będą zawierane, o ile nie dokonano odmiennych indywidualnych uzgodnień co najmniej w formie tekstowej, na warunkach określonych w niniejszych OWU, a w pozostałym zakresie na warunkach wynikających z właściwych przepisów polskiego prawa - Kodeksu Cywilnego.
 • Poniższe warunki należy odpowiednio stosować wobec innych Klientów, o ile nie postanowiono odmiennie.

 

3 Oferty, przekazywane dane

 • Nasze propozycje sprzedaży towarównie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Podstawą naszego świadczenia jest naszaindywidualna oferta, o ile nie uzgodniono innych opisów świadczeń w formie pisemnej lub tekstowej, które zmieniają postanowienia oferty.
 • Nie odpowiadamy za wady, które wynikają z dostarczonych przez Klienta dokumentów oraz danych (np. zły numer VIN, niewłaściwe dane auta). Nie odnosi się to do błędów, które mogliśmy byli rozpoznać przy zachowaniu należytej staranności. O ile ustalimy takie błędy, Klientowi zostanie na nie zwrócona uwaga.

 

4 Zawarcie umowy i przekazanie towaru

 • Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem pełnej, wolnej od wad i punktualnej dostawy przez naszych poddostawców. Zastrzeżenie to obowiązuje jednak tylko o tyle, o ile brak dostawy nie wynika z naszej winy. Jeżeli okazałoby się, że towar jest nie dostępny, Klientzostanie o tym przez nas natychmiast poinformowany a wpłacona przez niego cena zostanie zwróconabez zbędnej zwłoki w pełnej wysokości.
 • Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na Klienta dopiero z chwilą przekazania mu skrzyni biegów. Równoznaczna z przekazaniem rzeczy jest zwłoka Klienta w odbiorze dostarczonej skrzyni biegów.
 • Jeżeli dla wymiany skrzyni biegów trzeba przetransportować auto do Polski,niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub pogorszenia rzeczy przechodzina Klienta ponownie dopiero z chwilą zwrotu auta.Równoznaczna z przekazaniem rzeczy jest zwłoka Klienta w odbiorze dostarczonej skrzyni biegów.

 

5 Montaż

 • Nie załatwiamy jakichkolwiek urzędowych w innych publicznoprawnych pozwoleń, które mogą być konieczne do użytkowania zakupionej skrzyni biegów.
 • Skrzynia biegów nie jestwypełniona olejem i musi zostać zamontowana warsztacie z pomocą uprawnionego do tego fachowca. Jeżeli topostanowienie nie zostanie zachowane, nie odpowiadamy za wynikającą z tego szkodę.
 • Dostarczone przez nas towary z widocznymi wadami nie mogą zostać wbudowane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Jeżeli ta zasada nie zostanie zachowana,nie odpowiadamy za wynikającą stąd szkodę.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe rozpoczęcie użytkowania skrzyni biegów ani innych dostarczonych przez nas towarów. To obowiązuje także wtedy, gdy na życzenie Klienta zarekomendujemy mu jakiś warsztat montażowy. Udzielenie zlecenia warsztatowi montażowemu następuje zawsze bezpośrednio przez Klienta i na jego odpowiedzialność.
 • Klient ma obowiązek zlecić montaż takiej firmie, która jest w stanie wykonać montaż zgodnie z aktualnymi standardami i technicznymi uwarunkowaniami dla danejskrzyni biegów.

 

6 Prace konserwatorskie

Nasza firma nie przeprowadza prac konserwatorskich.Wszystkie prace konserwatorskie należy wykonać za pomocą wykwalifikowanych fachowców zgodnie ze wskazaniami producenta auta albo skrzyni biegów.

 

7 Cena

 • Do każdej propozycji sprzedaży należy doliczyć ustawowy podatek VAT  - o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
 • Jeżeli kupujący udziela wskazówek w wyniku których pierwotne zamówienie musi ulec zmianie, ma on obowiązek zapłacić nam wynikające z tego koszty dodatkowe.Kupujący zostanie poinformowany o wysokości tych dodatkowychkosztów z wyprzedzeniem.
 • Wszystkie płatności należy uiścić  po przedłożeniu przez nas rachunku bezjakiegokolwiek obniżenia (brak rabatów) najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionego  towaru gotówką lub przelewem na nasze konto bankowe. Po upływie tego terminuKupujący znajduje się w zwłoce, chyba że nie jest odpowiedzialny za to opóźnienie.
 • Konsument ma obowiązek do zapłaty odsetek za opóźnienie wysokości 4% rocznie, natomiast przedsiębiorca w wysokości 8% rocznie.

 

8 Zastrzeżenie własności rzeczy

  Zastrzegamy sobie własność sprzedanej aż do chwili całkowitego uiszczenia należnej ceny sprzedaży.

   

  9 Zryczałtowane odszkodowanie

  W przypadku przysługującego nam odszkodowania, kwotę odszkodowania ustala się na poziomie 20% wartościsprzedanego towaru o ile Klient  nie wykaże że szkoda nie powstała lub nie powstała w niżej wysokości. Nie wyklucza to dochodzenia wyższego odszkodowania na zasadach ogólnych.

   

  10 Odpowiedzialność za wady

  • Wypowiedzi osób trzecich o właściwościach oferowanych przez nas towarów nie stanowią zapewnienia o właściwościach sprzedawanych przez nas towarów.
  • Nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia wady, która powstała na skutek niewłaściwej obsługi dostarczonego przez nas towaru lub gwałtowne fizyczne oddziaływanie Klienta albo osoby trzeciej na rzecz lub też jest wynikiem zwykłego zużycia rzeczy.

   

  11 Ograniczenie odpowiedzialności

  • Odpowiadamy zgodnie z ustawowymi przepisami jeżeli Klient domaga się odszkodowania za szkody, które  wynikają z naszego celowego działania lub rażącej nieumyślności, z działania przedstawiciela naszego przedsiębiorstwa lub osoby którą posłużyliśmy się przy wykonaniu zobowiązania.
  • O ile nie możnazarzucić nam celowego lub rażąco nieumyślnego naruszenia obowiązków wysokość roszczenia odszkodowawczego ogranicza się do dającej się normalnie przewidzieć szkody przy zawarciu umowy. Nie dotyczy to jednak odpowiedzialności za naruszenia życia, zdrowia oraz nie dającej się ograniczyć odpowiedzialności na podstawie ustawy o produkcie niebezpiecznym.

   

  12 Usunięcie wad i wykonanie zastępcze

  • Wprzypadku wady sprzedanej rzeczy,Klient ma wyboru czy domaga się usunięcia wady za pomocą naprawy, dostarczenia nowego towaru czy też składaoświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Jesteśmy jednak uprawnieniodstąpić od wybranego przez Klienta sposobu usunięcia wad jeżeli jest on powiązane nadmiernymi kosztami oraz gdy inny sposób usunięcia wady może zostać zrealizowany bez poważnych niedogodności dla Kupującego.
  • Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, Kupujący ma prawo wyboru czy domaga się obniżenia ceny czy też odstępuje od umowy. W przypadku mniejszego naruszenia umowy, w szczególności w przypadku mniej istotnych wad dostarczonego towaru, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  • Jeżeli po nieskutecznej próbie usunięcia wad Klient odstępuje od umowy lub domaga się odszkodowania, towar należy nam zwrócić w terminie 30 dni - chyba, że nie można tego od Sprzedawcy wymagać. Wysokość odszkodowania ogranicza się do podwójnej wysokości ceny, chyba, że odpowiadamy za podstęp.

   

  13 Zgłaszanie reklamacji

  Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia należy zgłaszać bezpośrednio do nas:

  1. Telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 pod numerem telefonu: 510 370 614 lub
  2. Pisemnie, na adres:ul. Pawłowicka 15 62-090 Pawłowice Poznań, Polska, lub
  3. Elektronicznie, na adres mailowy: kontakt@kpmotors.pl.

   

  14 Prawo do odstąpienia od umowy

  • Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny na stronie Internatowej UOKIK pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

   

  15 Wykonanie umowy, kaucja

  • Kupujący jest zobowiązany przed zakupem skrzyni biegów sprawdzić czy pasuje ona do modelu samochodu lub innego pojazdu, w którym ma zostać wbudowana.
  • Kupującemu przysługuje prawo do żądania pomocy przy identyfikacji pasującej skrzyni biegów. W tym celu Kupujący jest zobowiązany przekazać nam w formie pisemnej lub co najmniej w formie tekstowej numer VIN swojego auta.
  • Jeżeli Kupujący naruszy powyższe postanowienia, my jako Sprzedający nie odpowiadamy za wynikającą stąd szkodę.
  • Zamówiony towar można u nas tylko wtedy kupić, jeżeli odda się starą (zepsutą) skrzynie biegów.
  • Do ceny sprzedaży skrzyni biegów dolicza się kaucję w wysokości 1000 złotych, która jest zwracana przy przekazaniu starej (zepsutej) skrzyni biegów. Kaucje należy uiścić przy złożeniu zamówienia na skrzynię biegów. Zwrot kaucji następuje najpóźniej wciągu 7 dni.
  • Stara skrzynia biegów musi zostać dostarczona do nas w przeciągu 14 dni od dostarczenia zregenerowanej skrzyni biegów.
  • Stara skrzynia biegów musi być tego samego modelu, nie może posiadać uszkodzeń korpusu i musi być kompletna. Jeżeli korpus będzie uszkodzony lub skrzynia nie będzie kompletna, kaucja może zostać w części lub w całości potrącona.

   

  16 Gwarancja

  Dla każdej skrzyni biegów udziela się 12 miesięcznej gwarancji. Zakres oraz warunki gwarancji określone są przez odrębny formularz, dostępny tutaj:

   

  17 Internetowa platforma rozwiązywania sporów konsumenckich 

  • Komisja Europejska umożliwia korzystanie z internetowej platformy rozwiązywania sporów dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  • Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani brać udziału w postępowaniu mającym na celu rozwiązywania konfliktów konsumenckich za pomocą powyższej platformy internetowej.

   

  18 Postanowienia końcowe 

  • Kupujący godzi się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy oraz potwierdza zapoznanie się z informacjami podstawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Klient ówKP Motors Krzysztof Pietkiewicz, ul. Pawłowicka 15, 62-090 Pawłowice, Polska, które dostępne są na naszej stronie internetowej.
  • Miejscem wykonania niniejszej umowy jest miejsce regeneracji skrzyni biegów, tj. warsztat KP Motors położony na ulicy Polne 2, 62-090 Kobylniki, Polska.
  • W przypadku, gdy któraś z regulacji niniejszej warunków umownych okaże się nieważna lub niewykonalna lub gdy niniejsze zapisy okaże się mieć lukę prawną, to nie narusza to pozostałych postanowień ogólnych warunków umownych. W miejsce nieważnych lub niewykonalnych regulacji lub w celu wypełnienia luki prawnej powinny obowiązywać stosowne regulacje, które w ramach prawnie dozwolonych będą najbliższe temu, co strony umowy, uwzględniając interes ekonomiczny, chciały ustanowić.
  • Dla wszystkich kupujących, którzy są przedsiębiorcami lub dla osób prawnych prawa publicznego, uzupełniająco do powyższych postanowień obowiązują następujące zasady:

  (4a) W zakresie w jakim OWU nie znajdują zastosowania do stosunku prawnego między stronami, umowa podlega przepisom prawa polskiego z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

  (4b) Wyłącznym Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych wynikających z działalności naszego przedsiębiorstwa jest Sąd właściwy dla siedziby naszego przedsiębiorstwa.

   

  KP Motors
  ul. Polna 2
  62-090 Kobylniki
  Realizacja montownia.com